Klauzula informacyjna

Dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Incaso Group sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, jako Administrator danych osobowych informuje Państwa o:

 • zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez „Incaso Group” sp. z o.o.;
 • celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych przez „Incaso Group” sp. z o.o.

Administrator danych

„Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20 / 70, numer telefonu: (+48)221003693 jest Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator danych”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail rodo@iaml.com.pl, pod numerem telefonu (+48)221003693 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

Osoby, w stosunku do których realizowany jest obowiązek informacyjny objęty niniejszą klauzulą informacyjną

Administrator danych w niniejszej klauzuli informacyjnej realizuje obowiązek informacyjny wobec:

 • klientów, w tym potencjalnych klientów Administratora danych (dalej „Klienci”);
 • dostawców towarów lub usług na rzecz Administratora danych, podwykonawców, w tym potencjalnych dostawców towarów i usług oraz podwykonawców (dalej „Dostawcy”);
 • pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników Klientów, Dostawców;
 • innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w związku ze współpracą z Klientami albo Dostawcami lub czynnościami zmierzającymi do rozpoczęcia współpracy z takimi osobami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem danych lub na działania marketingowe, tzw. „zgoda marketingowa”.
 • Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych

 • Udzielenie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania i prowadzenie dalszej korespondencji.
 • archiwizacja korespondencji z Państwem.
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 • Gdy ma to zastosowanie – marketing bezpośredni produktów i usług Administratora danych.

Źródła pochodzenia danych osobowych (gdy dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Państwa dane osobowe zostały pozyskane:

 • w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych – z powszechnie dostępnych źródeł, w tym m.in. ogólnie dostępnych rejestrów lub firmowych stron internetowych lub publicznych profili na portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn;
 • w związku z relacjami łączącymi Państwa z Klientami i Dostawcami Administratora danych (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.) – bezpośrednio od tych Klientów i Dostawców.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (gdy dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych – służbowe dane kontaktowe (służbowy adres e-mail), podstawowe dane indentyfikacyjne i służbowe (imię i nazwisko, stanowisko służbowe);
 • w związku z relacjami łączącymi Państwa z Klientami i Dostawcami Administratora Danych (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.) – służbowe dane kontaktowe (służbowy adres e-mail lub służbowy numer telefonu), podstawowe dane indentyfikacyjne i służbowe (imię i nazwisko, stanowisko służbowe).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym dla Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 • współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
 • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google (m.in. poczty elektronicznej Gmail), Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki, USA), w których mogą być zlokalizowane serwery firmy Google, na których mogą być przechowywane dane osobowe. Firma Google jako dostawca narzędzi, z których korzystamy gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów zgodności określonych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom z państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w którym przepisy prawne nakazują Administratorowi danych przechowywać dane osobowe;
 • wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa wyżej; w przypadku przechowywania Państwa danych kontaktowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych są one przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia przez Państwa zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie tzw. „zgody marketingowej”.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, aby Administrator danych je przetwarzał;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Państwu prawo, aby Administrator danych ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator danych posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie z uwagi na ich niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Państwa roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody; mają Państwo prawo żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi przez Administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Administrator danych, Państwa zdaniem, przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są Administratorowi danych niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego” – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku jej wyrażenia – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na przez Administratora danych na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Państwu zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Obowiązek podania przez Państwa danych jest dobrowolny lecz niezbędny do celów zawarcia umowy z Administratorem danych oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientami lub Dostawcami a Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji powyższych działań przez Administratora danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

W przypadku użytkowników strony www.incasogroup.pl obowiązek informacyjny Administrator danych realizuje w Polityce prywatności i plików cookies.

 

Obowiązek informacyjny

Wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób na Listach Sankcyjnych (“SL”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła nr 20 lok. 70, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

1. Administrator danych

„Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, numer telefonu (+48)221003693 jest Administratorem danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) w szczególności zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 815) (dalej: „Ustawa AML”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem rodo@iaml.com.pl lub pod numerem telefonu (+48)22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na tworzeniu i odpłatnym udostępnianiu instytucjom obowiązanym (tj. m. in. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, biurom usług płatniczych) narzędzia wspomagającego te podmioty w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML, implementującej m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/ 2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 73). Uzasadniony interes Administratora danych znajduje oparcie w uprawnieniu Administratora danych do ponownego (wtórnego) wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym mowa w art. 5 z dnia 11 sierpnia 2021 r. ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641). Po usunięciu Państwa danych osobowych z narzędzia wspomagającego instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”):

1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia – trzy ostatnie tylko jeśli Administrator danych pozyskał je z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł);
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne pracuje);
3) dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci;
4) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku pełnioną funkcją – tylko wówczas jeśli Administrator danych pozyskał go z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) wyłącznie ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności:

– w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”):
1) ze stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) z centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.);
3) z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego;
5) z Rejestru partii politycznych;
6) z innych stron internetowych.

– w przypadku osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”):
1) z powszechnie dostępnych list sankcyjnych, tj. w szczególności:
• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury),
• OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury),
• Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU),
• HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK),
• Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List).

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) będą przetwarzane w narzędziu wspomagającym instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, przez czas przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”), a następnie przez czas, przez który Ustawa AML nakazuje stosować w stosunku do tych osób środki uwzględniające wyższe ryzyko, o którym mowa m. in. w art. 46 Ustawy AML. Dane osobowe osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („SL”) będą przetwarzane przez czas figurowania tych osób na listach sankcyjnych. Po usunięciu danych osobowych powyższych osób z narzędzia, o którym mowa wyżej, dane osobowe PEP i SL będą przez Administratora przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do obrony przed takimi roszczeniami.

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też, że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe są poddawane profilowaniu zwykłemu (tj. z udziałem czynnika ludzkiego), które polega na:

1) analizie spełniania przez Państwa przesłanek uznania za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) w rozumieniu Ustawy AML (analiza ta jest dokonywana na podstawie publicznie dostępnych danych);
2) analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o Państwa roku urodzenia.

Konsekwencją profilowania może być uznanie Państwa za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) przez instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML, będące odbiorcami produktów i usług Administratora danych.

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny

Wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą polski („PEP”) oraz osób na listach sankcyjnych („SL”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 i ust. 5 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

1. Administrator danych

„Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła nr 20 lok. 70, numer telefonu (+48)22 100 36 93 jest Administratorem danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) w szczególności zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 815) (dalej: „Ustawa AML”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem rodo@iaml.com.pl lub pod numerem telefonu (+48)22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na tworzeniu i odpłatnym udostępnianiu instytucjom obowiązanym (tj. m. in. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, biurom usług płatniczych) narzędzia wspomagającego te podmioty w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML, implementującej m. in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/ 2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 73). Uzasadniony interes Administratora danych – w zależności od właściwego prawodawstwa – może znajdować oparcie we właściwych przepisach implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 172, str. 56). Po usunięciu Państwa danych osobowych z narzędzia wspomagającego instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”):

1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, data urodzenia – tylko wówczas jeśli Administrator danych pozyskał je z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł);
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje);
3) dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci;
4) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku pełnioną funkcją – tylko wówczas jeśli Administrator danych pozyskał go z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe:

– w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) – ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych właściwych instytucji;
– w przypadku osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”)- z powszechnie dostępnych list sankcyjnych, tj. w szczególności:
• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury),
• OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury),
• Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU),
• HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK),
• Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List).

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) będą przetwarzane w narzędziu wspomagającym instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, przez czas przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”), a następnie przez czas, przez który Ustawa AML nakazuje stosować w stosunku do tych osób środki uwzględniające wyższe ryzyko, o którym mowa m. in. w art. 46 Ustawy AML. Dane osobowe osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) będą przetwarzane przez czas figurowania tych osób na listach sankcyjnych. Po usunięciu danych osobowych powyższych osób z narzędzia, o którym mowa wyżej, dane osobowe PEP i SL będą przez Administratora przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do obrony przed takimi roszczeniami.

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe są poddawane profilowaniu zwykłemu (tj. z udziałem czynnika ludzkiego), które polega na: analizie spełniania przez Państwa przesłanek uznania za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) w rozumieniu Ustawy AML (analiza ta jest dokonywana na podstawie publicznie dostępnych danych).

Konsekwencją profilowania może być uznanie Państwa za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) przez instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML, będące odbiorcami produktów i usług Administratora danych.

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny

Wobec bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”).

1. Administrator danych

„Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, numer telefonu (+48)221003693 jest Administratorem danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) w szczególności zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 815) (dalej: „Ustawa AML”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem rodo@iaml.com.pl lub pod numerem telefonu (+48)221003693 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na tworzeniu i odpłatnym udostępnianiu instytucjom obowiązanym (tj. m. in. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, biurom usług płatniczych) narzędzia wspomagającego te podmioty w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML, implementującej m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 73). Uzasadniony interes Administratora danych znajduje oparcie w uprawnieniu Administratora danych do ponownego (wtórnego) wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym w art. 5 z dnia 11 sierpnia 2021 r. ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641). Po usunięciu Państwa danych osobowych z narzędzia wspomagającego instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”):

1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia – dwie ostatnie tylko wówczas, jeśli Administrator danych pozyskał je z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł);
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji / zajmowania stanowiska);
3) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku pełnioną funkcją wykorzystywany w związku pełnioną funkcją – tylko wówczas jeśli Administrator danych pozyskał go z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł;
4) dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) wyłącznie ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności:

1) ze stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) z centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933);
3) z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego;
5) ze stron internetowych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym dla Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) będą przetwarzane w narzędziu wspomagającym instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, przez czas przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”), a następnie przez czas, przez który Ustawa AML nakazuje stosować w stosunku do tych osób środki uwzględniające wyższe ryzyko, o którym mowa m. in. w art. 46 Ustawy AML. Po usunięciu danych osobowych powyższych osób z narzędzia, o którym mowa wyżej, dane osobowe będą przez Administratora przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do obrony przed takimi roszczeniami.

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw, powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe są poddawane profilowaniu zwykłemu (tj. z udziałem czynnika ludzkiego), które polega na:

1) analizie spełniania przez Państwa przesłanek uznania za bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) w rozumieniu Ustawy AML (analiza ta jest dokonywana na podstawie publicznie dostępnych danych);
2) analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o Państwa roku urodzenia.

Konsekwencją profilowania może być uznanie Państwa za bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) przez instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML, będące odbiorcami produktów i usług Administratora danych.

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.