Polityka prywatności i plików cookies

Zaufanie Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument, aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem www.iaml.com.pl (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Wskazujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jesteśmy my, a więc Incaso Group sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II 20, lok 70 (dalej: „Administrator”, „my”, „nami”, „nasz”, „nas”, „naszych”). Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod e-mailem rodo@iaml.com.pl, pod numerem telefonu (+48)22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

Twoje dane osobowe

W 2018 roku wdrożone zostały duże zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Aktualnie tę problematykę reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dostosowaliśmy się do wprowadzonych zmian i chcąc wypełnić spoczywający na nas obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej wskazujemy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Kontaktu z Tobą za pomocą poczty elektronicznej – kontaktując się z nami za pomocą adresu e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. adres e-mail). Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym wypadku jest Twoja zgoda na nawiązanie z nami kontaktu, a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Z kolei przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania i prowadzenie dalszej korespondencji wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja korespondencji z Tobą, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Kontaktu telefonicznego – kontaktując się z nami drogą telefoniczną,  przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. numer telefonu, imię i nazwisko). Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym wypadku jest Twoja zgoda na nawiązanie z nami kontaktu, a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Z kolei przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi i prowadzenie dalszej komunikacji wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja komunikacji z Tobą, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Udostępnienia Ci bezpłatnej usługi Skaner iAML w wersji demo – dane, które nam przekazujesz, dokonując rejestracji bezpłatnego konta dostępu do usługi Skaner iAML w wersji demo (adres e-mail) będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będziemy przetwarzać także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami oraz monitorowanie potencjalnych prób korzystania ze Skanera iAML w wersji demo w zakresie przekraczającym limit, określony Regulaminie usługi Skaner iAML w wersji demo.
 • Zakupu naszych produktów. Dane, które nam przekazujesz, dokonując zamówienia naszych produktów, będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, a więc art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas, m. in. w zakresie wystawienia faktury i jej przechowywania, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoje dane będziemy przetwarzać także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 • Marketingu i promocji naszych produktów i usług, w tym profilowania. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc Twoja zgoda na nasze działania marketingowe oraz realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci sprzedaży i marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  W przypadku profilowania, a więc prezentowania, tworzenia i realizacji dedykowanych Ci indywidualnie reklam i ofert naszych produktów, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Twoich preferencji, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje w zakresie zakupów, podstawą przetwarzania jest Twoja wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda, a więc art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c RODO.

Odbiorcy danych

W dzisiejszych czasach nie sposób działać w pojedynkę, dlatego w celu wykonania spoczywających na nas obowiązków i realizacji własnych praw będziemy przekazywać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom,
 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, w tym podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń,

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarantujemy, że korzystamy z usług jedynie takich podmiotów, które zapewniają wysokie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z usług Google (m.in. poczty elektronicznej Gmail), Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki, USA), w których mogą być zlokalizowane serwery firmy Google, na których mogą być przechowywane dane osobowe. Firma Google jako dostawca narzędzi, z których korzystamy gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów zgodności określonych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Poza odbiorcami wskazanymi powyżej, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom z państw trzecich.

Przysługujące Ci uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przysługuje tylko do danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc Twoja zgoda.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Czas przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przez nas przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celu:

 • Kontaktu z Tobą – będziemy Twoje dane przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na kontakt z nami, zaś w przypadku archiwizacji korespondencji – przez okres niezbędny do wykazania jej przebiegu;
 • Kontaktu telefonicznego – będziemy Twoje dane przetwarzać do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, w każdym razie do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na kontakt z nami, zaś w przypadku archiwizacji komunikacji – przez okres niezbędny do wykazania jej przebiegu;
 • Udostępnienia Ci bezpłatnej usługi Skaner iAML w wersji demo – przez okres niezbędny do realizacji usługi Skaner iAML w wersji demo, nie krótszy niż przez czas monitorowania potencjalnych prób korzystania ze Skanera iAML w wersji demo w zakresie przekraczającym limit, określony w Regulaminie usługi Skaner iAML w wersji demo lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń;
 • Zakupu naszych produktów – przez okres niezbędny do realizacji zakupu, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
 • Marketingu i promocji naszych produktów i usług, w tym profilowania – przez okres prowadzenia przez nas działań marketingowych, w każdym razie – jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest uzależnione od Twojej zgody – do momentu jej wycofania lub do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Konsekwencje niepodania danych:

W przypadku przetwarzania danych w celu:

 • Kontaktu z Tobą – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu;
 • Kontaktu telefonicznego – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi i prowadzenia komunikacji;
 • Udostępnienia Ci bezpłatnej usługi Skaner iAML w wersji demo – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi Skaner iAML w wersji demo;Zakupu naszych produktów – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zakupu;
 • Marketingu i promocji naszych produktów i usług, w tym profilowania: 
  • w zakresie bezpłatnej usługi Skaner iAML w wersji demo – brak wyrażenia przez Ciebie zgód marketingowych uniemożliwi Ci skorzystanie z bezpłatnej usługi Skanera iAML w wersji demo, nie sprzeciwia się jednak Twojemu dostępowi do wersji płatnej Skanera iAML;
  • w zakresie pozostałych usług – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskiwania zindywidualizowanych i aktualnych informacji o naszych produktach i usługach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Korzystanie przez nas z cookies i innych technologii śledzących, a także przetwarzanie Twoich danych umożliwia nam dopasowanie ofert i reklam naszych produktów do Twoich preferencji. Wyrażając zgodę na dostosowanie oferowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji (profilowanie), pozwolisz nam na dokonywanie analizy Twojej aktywności w Internecie. Nasze działania, skutkujące w szczególności wyświetlaniem spersonalizowanych reklam, mogą istotnie wpłynąć na Twoje decyzje w zakresie zakupów.

Chronimy Twoje dane

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć na naszej stronie szereg narzędzi mających na celu zabezpieczenie danych, m. in. przez zastosowanie certyfikatu SSL, logowanie do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytane przez nasz system informatyczny lub system informatyczny podmiotów trzecich.

Możesz zarządzać plikami cookies

Przy pierwszej wizycie na naszej Witrynie jesteś informowany o wykorzystywaniu cookies i innych technologii, także dla celów profilowania (dopasowywanie naszych ofert do Twoich preferencji). Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Ciebie zgody. Korzystając z zaprojektowanego przez nas narzędzia, masz możliwość zarządzania plikami cookies (Twoimi zgodami) z poziomu Witryny. Co więcej masz możliwość zmiany ustawień plików cookies przez zmianę ustawień swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Uprzedzamy jednak, że w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny, a także innych stron internetowych może być zakłócone.

Pliki cookies, które wykorzystujemy

Poniżej przekazujemy Ci informacje o plikach cookies, które gromadzimy w ramach naszej Witryny.

Cookies związane z funkcjonalnością Witryny (cookies własne)

Te cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Witryny.

Cookies podmiotów trzecich

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z narzędzi internetowych, które stosują pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych narzędzi.

Google Analitycs

Nasza Witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, które jest udostępnione przez firmy Google Ireland Limited i Google LLC.

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników. Google Analytics służy do analizy danych, które mogą być wykorzystywane przez inne narzędzia Google, w tym Google AdWords (Google Ads).

Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby naszej Witryny, obejmują m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Możesz zrezygnować z Google Analytics, korzystając z udostępnionego przez nas narzędzia zarządzania plikami cookies albo przez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

Google AdWords (Google Ads)

Nasza Witryna korzysta z narzędzia Google AdWords (Google Ads), które jest udostępnione przez firmy Google Ireland Limited i Google LLC.

Google AdWords (Google Ads) jest narzędziem umożliwiającym zarządzenie systemem reklamowym. Funkcjami reklamowymi wykorzystywanymi w Google AdWords, wdrożonymi na potrzeby naszej Witryny są (I) remarketing, (II) kategorie zainteresowań, (III) podobni odbiorcy, (IV) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, (V) kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Możesz zrezygnować z Google AdWords (Google Ads), korzystając z udostępnionego przez nas narzędzia zarządzania plikami cookies albo poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google AdWords (Google Ads), w sposób wskazany pod adresem: https://support.google.com/adwords/answer/2407785.

Aktualna polityka prywatności i jej zmiany

Najnowsza wersja polityki obowiązuje od 25 maja 2018 roku. W przypadku, gdy podejmiemy decyzję o wprowadzeniu aktualizacji niniejszego dokumentu, zamieścimy wprowadzone zmiany na Witrynie. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wystosujemy do Użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam, gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa – wystąpimy z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Polityka została zaktualizowana w dniu 15 kwietnia 2020 r. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy wprowadzenia przez Administratora danych nowych usług i funkcjonalności i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.

Polityka została zaktualizowana w dniu 19 maja 2021 r. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy doprecyzowania zasad przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.